ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

Nowe przepisy w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

    Jesteś tutaj
  • Bioekspert
  • Bez kategoriiNowe przepisy w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Nowe przepisy w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

  • Od dnia 1 stycznia 2022r. wchodzą w życie nowe przepisy Unii Europejskiej w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Każdy producent, który jest w systemie rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest do prowadzenia swojej działalności zgodnie z nowymi przepisami, które są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

    Certyfikaty wydane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 834/2007 są ważne do końca ich daty ważności, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r., natomiast w 2022 r. będzie przeprowadzona kontrola każdego podmiotu.

    Jeśli podmioty przestrzegają obowiązującego rozporządzenia, jednostka wydaje certyfikat zgodnie z wzorem określonym w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2018/848;  w miarę możliwości – w formie elektronicznej.

    Produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 przed 1 stycznia 2022 r. mogą być wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów.

    Wykaz obowiązujących przepisów jest opublikowany na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

    https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

    Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie Komisji Europejskiej:

    https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_pl

    Deklarujemy, że system zarządzania jednostki certyfikującej jest stale dostosowywany do aktualnych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej i będzie sukcesywnie aktualizowany z uwzględnieniem wymagań nowych aktów prawnych obowiązujących w sprawie produkcji ekologicznej związanych z rozporządzeniem (UE) 2018/848.

    Wszelkie nowe informacje będziemy przedstawiać na naszej stronie internetowej I prosimy o zapoznawanie się z nimi. W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt:

    e-mail: [email protected]

    tel. 22 825 10 78

    Najważniejsze zmiany:

    • rozszerzenie zakresu certyfikacji o nowe produkty m.in. króliki, zwierzęta jeleniowate, wosk pszczeli, naturalne gumy i żywice, wełna niezgrzeblona i nieczesana, skóry surowe i skóry niewyprawione, sól morska oraz inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy (aktualnie brak szczegółowych przepisów),
    • szczegółowe przepisy dotyczące uprawy kiełków, cykorii oraz uprawy w pojemnikach ziół i roślin ozdobnych.

    Nieco zmienione zostały niektóre zasady szczegółowe:

     

PRODUKCJA ROŚLINNA

  • – stosowania materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, który – jak dotychczas powinien być stosowany w jakości ekologicznej lub z okresu konwersji, jednak jeśli jest niedostępny, można za zgodą właściwego organu zastosować materiał nieekologiczny, niezaprawiany niedozwolonymi środkami. To odstępstwo jednak jest przewidziane do końca 2035 r.

    – dostępność nasion, wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i młodych zwierząt będzie można sprawdzać w bazach danych,

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

    • – pasza dla zwierząt powinna być pozyskiwana z własnego gospodarstwa, a jeśli nie jest to możliwe – z innych gospodarstw i jednostek produkcyjnych w tym samym regionie. Do końca 2026 r. dopuszczony jest 5% udział nieekologicznych pasz białkowych dla młodych świń i drobiu. Udział dokupowanej paszy z okresu konwersji nie może przekraczać 25% w roku, natomiast to ograniczenie nie dotyczy pasz w okresie konwersji z własnego gospodarstwa,

       – w chowie drobiu „ogrody zimowe” nie są zaliczane do powierzchni budynku, ani do powierzchni wybiegu. Nie ma odstępstwa umożliwiającego wprowadzenie do stada młodych kur nieekologicznych w wieku do 16 tygodnia życia, natomiast nadal możliwe jest wprowadzenie do stada drobiu w wieku poniżej 3 dni,

MYCIE I DEZYNFEKCJA

      • – stosowania środków do mycia i dezynfekcji, których wykaz do stosowania w produkcji zwierzęcej jest dostępny w załączniku IV – rozporządzenie 2021/1165, natomiast wykaz środków do mycia i dezynfekcji w produkcji roślinnej będzie obowiązywał od 2024 r. 

        – dotychczas dopuszczone składniki nieekologiczne wymienione w załączniku IX do rozporządzenia nr 889/2008 mogą być nadal stosowane do 31.12.2023 r. w ilości nie przekraczającej 5% masy przed przetworzeniem. Dopuszczone w przetwórstwie składniki nieekologiczne są wymienione w załączniku IV – rozporządzenie 2021/1165,

PRZYGOTOWANIE

        • – w przetwórstwie można stosować tylko naturalne substancje aromatyczne lub preparaty aromatyczne wyprodukowane z produktów żywnościowych i należy liczyć ich udział w składzie produktu jak innych składników pochodzenia rolniczego,

          – w znakowaniu produktów wieloskładnikowych przy zastosowaniu logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej w oznaczeniu miejsca, w którym wyprodukowano surowce można nie uwzględniać składników o małym udziale wagowym, pod warunkiem, że łączny udział tych nieuwzględnianych składników nie przekracza 5 % całkowitej masy surowców rolnych.

                                                                    *

Komisja Europejska nadal prowadzi prace nad szczegółowymi przepisami, toteż prosimy o sprawdzanie nowych przepisów w dziedzinach, w których prowadzicie Państwo, produkcję, przygotowanie, wprowadzanie do obrotu, import i eksport.