ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

O nas

BIOEKSPERT Sp. z o.o.

Jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, produktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

RAMY PRAWNE

Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

W związku z tym informujemy, że można skorzystać z naszych usług w powyższym zakresie.

AKREDYTACJA

W ramach akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), prowadzimy kontrole oraz wydajemy certyfikaty zgodności.

UPOWAŻNIENIE

Jednostka certyfikująca Bioekspert Sp. z o.o. posiada decyzję Głównego Inspektora upoważniającą do przeprowadzania kontroli urzędowych i wykonywania innych czynności urzędowych w odniesieniu do producentów ekologicznych z wyłączeniem grup producentów w następujących rodzajach produktów i kategoriach działalności:

nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin w kategoriach działalności: produkcja, przygotowanie, dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport;

zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce w kategoriach działalności: produkcja, przygotowanie, dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport;

algi i nieprzetworzone produkty akwakultury w kategoriach działalności: przygotowanie, dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport;

przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność w kategoriach działalności: przygotowanie, dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport;

pasza w kategoriach działalności: produkcja, przygotowanie, dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport;

wino w kategoriach działalności: przygotowanie, dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport;

inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami: drożdże używane jako żywność lub pasza, herbata paragwajska, kukurydza cukrowa, liście winorośli, rdzenie palmowe, kiełki chmielu i inne podobne jadalne części roślin i wytwarzane z nich produkty, sól morska i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy, naturalne gumy i żywice, wosk pszczeli, olejki eteryczne, wełna niezgrzeblona i nieczesana, skóry surowe i skóry niewyprawione, tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin; w kategoriach działalności: produkcja, przygotowanie, dystrybucja/ wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport, zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez żadnych substancji wiążących w kategoriach działalności: dystrybucja/ wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport.