ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

Odwołania

Odwołania

Informacje o procedurze rozpatrywania
skarg i odwołań

SKARGI

  • Skargi - „wyrażenie niezadowolenia innego niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej dotyczące działań tej jednostki, wymagające odpowiedzi.”
  • Klient może składać Skargi zawierające zastrzeżenia i uwagi dotyczące wszelkich czynności lub działań Jednostki Certyfikującej (w tym osób i podmiotów działających w jej imieniu) podjętych w ramach procesu certyfikacji.
  • Inne osoby i podmioty mogą wnosić skargi odnoszące się do zgodności wyrobów z wymaganiami certyfikacyjnymi.
  • Skargi na postępowanie Jednostki Certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. są przyjmowane bez ograniczeń czasowych w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi następuje w terminie 30 dni.
  • Jeżeli skarga dotyczyła zgodności wyrobu z wymaganiami certyfikacyjnymi, o sposobie jej rozpoznania zawiadamia się również producenta, którego skarga dotyczyła, z wyjątkiem informacji udostępnionej przez klienta lub gdy uzgodniono to pomiędzy jednostką certyfikującą a klientem, pozostałe informacje traktowane są jako informacje zastrzeżone i poufne.
  • Jednostka certyfikująca przekazuje formalne powiadomienie skarżącemu się o wyniku i zakończeniu procesu postępowania ze skargą.

ODWOŁANIA

  • Klientom przysługuje prawo do odwołania od decyzji w sprawie certyfikacji. Odwołania należy składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 30 dni.
  • Jednostka Certyfikującej zawiadamia na piśmie wnoszącego skargę lub odwołanie o ich przyjęciu.
  • Jednostka Certyfikująca Bioekspert Sp. z o.o. zapewnia bezstronne rozpatrywanie skarg i odwołań.
  • Sprawy sporne związane z umową zawartą między Klientem, a Jednostką Certyfikującą Bioekspert Sp. z o.o. mogą być rozstrzygane na drodze prawnej przewidzianej dla tego rodzaju umów.