ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

Polityka jakości

Polityka jakości

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

System zapewnienia jakości Jednostki Certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. opiera się na zaangażowaniu wszystkich udziałowców w planowaniu sposobów realizacji celów, optymalnym wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej pracowników, a także racjonalnym rozmieszczeniu sił i środków niezbędnych do realizacji postawionych celów. Systemowi temu podporządkowana została struktura zarządzania i organizacji firmy, a w tym podział kompetencji poszczególnych osób z kierownictwa i zatrudnionych w firmie osób. Całokształt działalności Jednostki Certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17065:2013 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi oraz przepisami prawnymi, a w szczególności ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324 z późn.zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zapewnienie satysfakcji Klientów zamierzamy osiągnąć poprzez uprzejmą i kompetentną obsługę. Jesteśmy otwarci dla wszystkich klientów. Usługi w zakresie prowadzenia certyfikacji udostępniane są bez ograniczeń, a wszyscy klienci traktowani są jednakowo bez żadnych preferencji. Zapewniamy wymagany poziom bezpieczeństwa, w tym poufności i integralności danych i informacji osób z którymi współpracujemy.

Zdajemy sobie sprawę, że najwyższą jakość naszych usług certyfikujących zapewniamy zatrudniając tylko kompetentny, doświadczony personel. Z tego wynikają nasze największe starania w zakresie rekrutacji i stałego podnoszenia kwalifikacji personelu oraz jakości organizacji naszej pracy. Ustawiczne dokształcanie, fachowość, kompetencja, dobra organizacja pracy oraz znajomość specyfiki polskiej wsi są naszymi największymi atrybutami, których rozwój zamierzamy nadal kontynuować.

Realizacja polityki Jednostki Certyfikującej Bioekspert sp. z o.o. jest oparta na następujących zasadach:

 • Zarząd odpowiedzialny jest za politykę jakości Spółki,
 • Dyrektor ds. Certyfikacji realizuje zadania związane z prowadzeniem systemów certyfikacji wyrobów strony trzeciej w sposób spójny i wiarygodny,
 • Pełnomocnik ds Zarządzania jest odpowiedzialny za system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pracy Jednostki i jego dokumentowanie,
 • Dyrektor ds. Kontroli organizuje i nadzoruje kontrolę gospodarstw, przetwórni i innych podmiotów oraz organizuje i odpowiada za rekrutację, wybór i szkolenie inspektorów, a także monitorowanie ich pracy,
 • do wspólnego działania w celu zapewnienia jakości procesów certyfikacji włączone są wszystkie osoby związane z prowadzeniem certyfikacji,
 • personel zna zadeklarowaną politykę jakości, identyfikuje się z tą polityką,
 • personel zna i stosuje w praktyce dokumenty systemu zapewnienia jakości prowadzonej certyfikacji i jest na bieżąco informowany o zmianach w systemach certyfikacji,
 • personel jest zobowiązany do zapobiegania powstawaniu niezgodności i ryzyk operacyjnych,
 • personel realizuje program szkoleń mających na celu ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i doskonalenie systemu,
 • w Jednostce prowadzone są audity wewnętrzne i okresowe przeglądy systemu jakości dokonywane przez Kierownictwo lub specjalistyczne podmioty. Podejmowane są działania zapobiegawcze a w przypadkach koniecznych podejmowane są działania korygujące, mające na celu doskonalenie systemu,
 • Jednostka działa bezstronnie i niezależnie, a płace personelu są niezależne od wyników certyfikacji.

Nie przewiduje się odstępstw od powyższej polityki jakości. Zarząd Spółki deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby polityka jakości była w pełni realizowana.


Warszawa, 3.01.2022 r. Prezes Dorota Metera