ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 biuro@bioekspert.pl

IMPORT / EKSPORT

IMPORT / EKSPORT

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI

 • Producent wypełnia zgłoszenie w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz wysyła do JC Bioekspert, (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu), drugi egzemplarz zachowuje w dokumentacji przedsiębiorstwa.

ZAWARCIE UMOWY

 • Po wpłynięciu poprawnego zgłoszenia JC Bioekspert przekazuje zgłoszenie do właściwego WIJHARS.
 • WIJHARS włącza producenta do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Jest nowy druk zgłoszenia, który już przesyłałam.
 • Do producenta zostaje wysłana umowa (w dwóch egzemplarzach), jeden podpisany egzemplarz należy wysyłać do JC Bioekspert na adres biura, drugi egzemplarz zachować w dokumentacji.
 • Producent wypełnia Opis ekologicznej jednostki produkcyjnej oraz Wniosek o certyfikację.
 • Producent odsyła JC Bioekspert wypełnione dokumenty, (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanych dokumentów).

KONTROLA

 • JC Bioekspert przesyła do przetwórcy plan kontroli w ustalonym terminie.
 • Po kontroli JC Bioekspert przesyła przetwórcy fakturę za kontrolę.

CERTYFIKACJA

 • Certyfikat jest wydawany na produkty rolnictwa ekologicznego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 • JC Bioekspert zachowuje poufność danych oprócz tych, które jest zobowiązana przekazywać ustawowo.
 • Jednostka certyfikująca ogłasza na stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych i udostępnia wykaz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu.

OPŁATY