ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

PRODUKCJA

PRODUKCJA

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI

 • Producent wypełnia zgłoszenie w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz wysyła do JC Bioekspert, (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu), drugi egzemplarz zachowuje w dokumentacji gospodarstwa.
 • Wraz z wysłaniem zgłoszenia do JC Bioekspert producent dokonuje wpłaty zaliczki (bezzwrotnej) w wysokości 100,00 zł na numer konta PKO 73 1020 1068 0000 1802 0067 5330.

ZAWARCIE UMOWY

 • Po wpłynięciu poprawnego zgłoszenia i wpłacie zaliczki JC Bioekspert przekazuje zgłoszenie do właściwego WIJHARS.
 • Do producenta zostaje wysłana umowa (w dwóch egzemplarzach), jeden podpisany egzemplarz należy wysyłać do JC Bioekspert na adres biura, drugi egzemplarz zachować w dokumentacji.
 • Do producenta zostają wysłane dokumenty, tj. opis ekologicznej jednostki produkcyjnej, prognoza produkcji roślinnej, prognoza produkcji zwierzęcej, rejestry.
 • Producent odsyła JC Bioekspert wypełnione formularze (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu).

KONTROLA

 • JC Bioekspert przesyła do producenta plan kontroli.
 • Opłatę za kontrolę należy wpłacić wg cennika zawartego w umowie (należy okazać inspektorowi podczas kontroli dowód zapłaty).
 • Od 10 maja do 15 września każdego roku inspektorzy JC Bioekspert Sp. z o.o. przeprowadzają kontrole w gospodarstwach.
 • Kontrole powtórne, wyrywkowe i niezapowiedziane są prowadzone przez cały rok.

CERTYFIKACJA

 • W pierwszym roku konwersji można uzyskać certyfikat na produkty roślinne nieekologiczne w pierwszych 12 miesiącach konwersji.
 • Po 12 miesiącach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty roślinne w okresie konwersji, Gdy minie dwa lata okresu konwersji przed siewem roślin jednorocznych, można uzyskać certyfikat na produkty ekologiczne.
 • Certyfikat na produkty ekologiczne z roślin wieloletnich, w tym sadowniczych można uzyskać, gdy minie trzy lata okresu konwersji przed ich zbiorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 • JC Bioekspert zachowuje poufność danych oprócz tych, które jest zobowiązana przekazywać ustawowo.
 • Jednostka certyfikująca ogłasza na stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych i udostępnia wykaz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu.

OPŁATY