ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI

  • Producent wypełnia zgłoszenie w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz wysyła do JC Bioekspert, (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu), drugi egzemplarz zachowuje w dokumentacji przedsiębiorstwa.

ZAWARCIE UMOWY

  • Po wpłynięciu poprawnego zgłoszenia JC Bioekspert przekazuje zgłoszenie do właściwego WIJHARS.
  • Do producenta zostaje wysłana umowa (w dwóch egzemplarzach), jeden podpisany egzemplarz należy wysyłać do JC Bioekspert na adres biura, drugi egzemplarz zachować w dokumentacji.
  • Producent wypełnia Opis ekologicznej jednostki produkcyjnej, Wniosek o certyfikację oraz Receptury.
  • Producent odsyła JC Bioekspert wypełnione formularze, (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu).

KONTROLA

  • JC Bioekspert przesyła do przetwórcy plan kontroli w ustalonym terminie.
  • Po kontroli JC Bioekspert przesyła przetwórcy fakturę za kontrolę.

CERTYFIKACJA

  • Certyfikat jest wydawany na produkty rolnictwa ekologicznego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

  • JC Bioekspert zachowuje poufność danych oprócz tych, które jest zobowiązana przekazywać ustawowo.
  • Jednostka certyfikująca ogłasza na stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych i udostępnia wykaz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu.

OPŁATY